– Na čo sa môžu použiť 2%?

Financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne ich máte uvedené aj v Stanovách/Štátútoch/Nadačných listinách.

V §50 sú uvedené tieto účely:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Teda pri každom použití financií z 2% je potrebné si overiť, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie neiktorého z horeuvedených účelov a súčasne tento účel je uvedený aj vo vašich Stanovách/Štátútoch/Nadačných listinách.

Administratívne výdavky (napr. nájom, účtovníctvo, reklama,…), ktoré priamo neslúžia na napĺňanie účelu, je možné financovať z 2% čiastočne, t.j. ak organizácia realizuje aktivity, ktoré nie sú financované z 2% a aj aktivity, ktoré sú financované z 2%, tak v zodpovedajúcom pomere je možné financovať aj administratívne výdavky z 2%.

Posted in: Prijímateľ 2%