BALET FAJNOROVA

PicsArt_1375521598479Balet Fajnorova sa venuje deťom v oblasti tanca. Projekt Zdravie v umení vznikol na základe myšlienky podporovať čo najviac detí v tom, čo je im prirodzené – v pohybe. Náš projekt by sa mal postarať o to, aby pohyb detí bol čo najviac prospešný formovaniu ich osobnosti a hlavne zdravému a správnemu pohybovému vývinu.

Deti vieme pripraviť aj na tanečnú profesiu.

Chystáme aj tanečnú rozprávku, realizujeme ...

Čítaj ďalej →
0

TRANS WORLD RADIO – Stredná Európa

TWRTrans World Radio – Stredná Európa je kresťanskou neziskovou organizáciou, ktorej poslaním je podpora kultúrneho a duchovného života na Slovensku, v Európe a ďalších častiach sveta.

Cieľom organizácie je šíriť vzdelávacie programy prostredníctvom rôznych druhov médií, či už formou rozhlasového vysielania, prostredníctvom mobilných aplikácií, internetového vysielania, vo vyše 230 svetových jazykoch a dialektoch a týmto spôsobom podporovať rozvoj kresťanských duchovných hodnôt a poznania.

Trans World Radio ...

Čítaj ďalej →
0

SLOVO občianske združenie na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov Slovenskej republiky

slovoSLOVO občianske združenie na podporu tlače pre nevidiacich a občanov SR bolo založené v roku 1999 ako dobrovoľné združenie občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na podporu tlače pre nevidiacich a slabozrakých občanov SR. Slepecká tlač dáva nevidiacim možnosť uplatniť sa pracovne, spoločensky, kultúrne sa vyžiť, integrovať sa v spoločnosti. Poslaním OZ SLOVO je predovšetkým podpora vydávania odbornej literatúry, kalendárov, tyflografických materiálov, podpora literárnej tvorby, vzdelávania a kultúrneho vyžitia nevidiacich a slabozrakých. OZ SLOVO vytvára ekonomické, materiálno-technické, organizačné a odborné podmienky ...

Čítaj ďalej →
0

McROY občianske združenie

mcroy_foundationMcROY občianske združenie je predovšetkým cielené na podporu a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov, a to najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, projektov či aktivít pre mladých a talentovaných ľudí.

Dôraz je kladený rovnako na poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, podporu a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania, ale tiež iniciovanie a podporu verejnej diskusie. Tá má dlhodobo prispievať k neustálemu zlepšovaniu situácie pri ...

Čítaj ďalej →
0

Cvič s IČ

CvicsIcOrganizuje športové, tréningové a vzdelávacie stretnutia za účelom podpory, zveľadenia a propagácie spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia v oblasti rekreačného športu.

Organizáciou športových podujatí, športových tréningov a kempov vyvíja snahu o vzdelávanie v oblasti športového tréningu a osvetu pozitívneho vplyvu športovej aktivity na zdravie.
Cvič s IC organizuje športové sústredenia zamerané na rozvoj pohybových aktivít, ktoré majú blahodarný vplyv na zdravie, čím sa zvyšuje kvalita života. Využitím pohybových aktivít ako napr. : ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia J.F.Jeneweina

Nadacia JFJ logoÚčelom nadácie je predovšetkým podpora vzdelávania, kreativity a rozvoj talentov so zreteľom na lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu.
Podporujeme jazykové vzdelávanie, osobný rozvoj a rast, vyhľadávame talenty a sprostredkúvame im možnosť ich aktívneho rozvoja.

Napríklad jazyková príprava študentov stredných odborných a priemyselných škôl spojená s nácvikom sebaprezentácie a napojením na potenciálnych zamestnávateľov, warm-up centrá pre podporu zručností s cieľom uspieť na pracovnom pohovore, jazykové vzdelávanie ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

UPJSNadácia Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach bola zriadená dňa 11.11.1993. Jej zriaďovateľom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cieľom a poslaním nadácie je podpora univerzitného vzdelávania s dôrazom na potreby rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základne na poskytovanie vysokoškolského, postgraduálneho a celoživotného vzdelávania, zvýšenie spoločenského ocenenia práce vysokoškolského učiteľa a podpora vynikajúcich talentovaných študentov.

Web stránka: http://www.nadacia.upjs.sk/

Čítaj ďalej →
0

Slovenská kardiologická spoločnosť

SKSSlovenská kardiologická spoločnosť (SKS) je nezávislé vedecko-odborné občianske združenie, ktorého hlavným poslaním je znižovanie bremena kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým formou podpory všestranného rozvoja kardiológie.

SKS je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a reprezentantom slovenskej kardiológie v Európskej kardiologickej spoločnosti (European Society of Cardiology, ESC) a Svetovej federácii srdca (World Heart Federation, WHF).

SKS združuje viac ako 1000 odborníkov v klinickej kardiológii a výskume kardiovaskulárnych chorôb. Svoje ciele SKS ...

Čítaj ďalej →
0

Inštitút Dcér Márie Pomocnice

fma logoPošli SESTRE 2%

MLADÍ sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájsť ich miesto v živote. Potrebujú SESTRU. Rehoľnú SESTRU. Saleziánku – odborníčku na potreby MLADÝCH.

Saleziánky dali zmysel môjmu životu. Cez ne som sa cítila prijatá, milovaná. Učili ma cez Božiu lásku a lásku blížnych prijímať samú seba takú, aká som. Naučili ma slúžiť druhým a žiť ...

Čítaj ďalej →
0

MONTESSORI, o.z.

montessoriSme zriaďovateľom materskej školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde podporujeme predškolské vzdelávanie detí z chudobného a málopodnetného prostredia.

Na tento účel sme vytvorili štipendijný program Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Sme názoru, že každé dieťa si zaslúži rovnaké príležitosti, pozornosť a prístup.

Naše aktivity sú zamerané na oblasť vzdelávania – v podmienkach slovenského školského systému aplikujeme a šírime poznatky z pedagogiky Márie Montessori s cieľom poskytnúť každému dieťaťu šancu ...

Čítaj ďalej →
0
Strana 1 z 2 12