Zoznam prijímateľov 2%

Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) dlhodobo a pravidelne spracováva analýzy vybraných segmentov hospodárstva na Slovensku. Vo svojej náplni sa IHP venuje výskumným a analytickým činnostiam, na základe ktorých podáva vyjadrenia k relevantným otázkam týkajúcich sa verejných financií a verejnej správy. Zároveň poskytuje vďaka získaným poznatkom poradenstvo a komplexné analytické služby pre súkromných klientov.

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) je ekonomický think-tank, nezávislá, apolitická a mimovládna nezisková organizácia, založená v októbri 2009 v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. V novembri 2009 bol IHP vydaný živnostenský list s predmetom činnosti:

 • podnikateľské poradenstvo
 • poskytovanie verejne dostupných informácií

Ekonomické a spoločenské poznanie je nekonečné. Je to priestor, pre ktorý je časová a tematická dimenzia vždy len relatívna. Tento priestor nikdy nemožno ohraničiť len aktuálnymi nositeľmi myšlienok a názorov. Aj preto je prirodzené, že IHP má ambíciu sa angažovať práve v tejto interaktívnej a stále sa vyvíjajúcej oblasti.

IHP chce svojimi aktivitami ako účastníka tretieho sektora prispieť k rozvoju slobodnej spoločnosti, založenej na princípe trhovej ekonomiky, v ktorej slobodu a práva občana považuje za najvýznamnejší demokratický princíp spoločnosti. Komentovaním spoločenského diania predovšetkým v ekonomickej oblasti chce podporiť spoločenskú diskusiu o aktuálnych témach, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane dotýkajú občanov. Analýzami hlavne v oblasti verejných financií chce predostrieť argumenty pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, ktorými by bolo možné obohatiť názorové spektrum, ktoré by sprevádzalo najmä strategické rozhodnutia orgánov štátnej moci v oblasti hospodárskej politiky.

Hlavnými aktivitami IHP sú:

 • tvorba analýz vývoja odvetví verejnej správy
 • tvorba analýz jednotlivých zložiek hospodárskej politiky vlády SR
 • pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja čerpania EÚ fondov
 • pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja verejných financií
 • organizovanie konferencií a seminárov na vybrané ekonomické témy
 • mediálna prezentácia výstupov vlastnej práce IHP
 • mediálne komentovanie krokov vlády a opozície v ekonomickej oblasti
 • organizovanie školení
 • vydávanie publikácií

IHP sa zaoberá týmito oblasťami najmä z pohľadu vplyvu na udržateľnosť verejných financií, ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva:

 1. Hospodárska politika: fiškálna politika, dane, odvody, priority hospodárskej politiky
 2. Verejná správa: optimalizácia a modernizácia štátnej správy, vývoj zamestnanosti vo verejnej správe a odmeňovania, fiškálna decentralizácia
 3. Hospodárstvo: energetika, dopravná politika, podnikateľské prostredie, cestovný ruch, bytová politika
 4. Menové a fiškálne aspekty EÚ: Pakt stability a rastu, eurozóna, Európa 2020
 5. Sociálna politika, Penzijný systém a zdravotníctvo
 6. Financovanie kultúry, vrátane cirkví a verejnoprávnych médií, školstvo, veda, výskum a inovácie
 7. Enviromentálna politika, pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj
 8. Kohézna politika: štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, Kohézny fond
 9. Finančný trh: banky, poisťovne, kapitálový trh, dohľad nad finančným trhom

Webstránkahttp://ihp.sk
Facebookhttps://www.facebook.com/ihpsk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42166802
Obchodné meno: Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia
Sídlo: Kresánkova 3597/8, 84105 Bratislava
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 239,43 € 110,14 € 2 271,80 €