Zoznam prijímateľov 2%

KONRÁDKO

KONRADKO LOGONaše združenie sa vytvorilo úmyslom pomôcť mentálne postihnutým osobám, ľuďom s poruchou autistického spektra, /PAS/ ich rodičom a príbuzným – /hlavne v Galantskom okrese./

Poslanie, činnosť a ciele: Poslaním združenia je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra všetkých vekových kategórií, pôsobiť na zlepšenie porozumenia a prístupu voči problémom ľudí s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra na verejnosti všetkými dostupnými prostriedkami. Táto podpora je poskytovaná bez ohľadu na to, či postihnutí, jeho rodičia alebo opatrovníci sú členmi združenia. Ako aj zameranie sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jednotlivcov s mentálnym postihom a poruchou autistického spektra najmä v dospelosti, zvyšovanie ich kvality života v komunitnom spôsobe života v prirodzených podmienkach, s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov

Činnosť združenia je:

 • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
 • podporovanie rozvoja vzdelávacích programov
 • spolupracuje so štátnou a verejnou správou, s organizáciami tretieho sektora a so súkromným sektorom
 • podporuje ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s poruchou autistického spektra v samostatnosti, integrácii, sebarealizácii a informuje verejnosť o tejto problematike.
 • spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri príprave vzdelávacích projektov
 • Pôsobí vo verejnosti na zlepšovanie vzťahov, postojov a názorov verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím, poruchou autistického spektra a ich rodinám.
 • tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov pre potreby svojich vzdelávacích programov
 • podpora študijných ciest a pracovných pobytov členov združenia
 • podpora poradenskej a metodickej činnosti v súlade s poslaním a činnosťou združenia
 • iniciuje zriaďovanie modelových chránených pracovísk, chránených dielní a podporovaného zamestnávania a samostatného podporovaného a chráneného bývania, denných stacionárov, rehabilitačných stredísk a podobných zariadení a služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre ľudí s poruchou autistického spektra. S týmto zameraním zriaďuje aj vlastné zariadenia.
 • vykonávanie služieb zamestnanosti pre zdravotne postihnutých ľudí v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a v znení neskorších predpisov,
 • vykonávanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov,
 • vykonávanie sociálno-právnej ochrany detí v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov

web stránka: http://www.konradko.wbl.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/konradko3.oz/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50231871
Obchodné meno: KONRÁDKO
Sídlo: Školská 1446/107, 92522 Veľké Úľany
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: