Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia LINGUAGYMBIL

Vážení priaznivci Gymnázia, Bilíkova 24, dovoľte, aby som Vám stručne predstavil Nadáciu LINGUAGYMBIL:

Nadácia vznikla na podnet bývalého riaditeľa školy Dr. Milana Antalu a niektorých podnikavých rodičov. Od začiatku, v podstate od roku 1993, vtedy ešte pod názvom LINGUAGYM, nadácia prispela k vylepšeniu prostredia v budove školy, podporila žiacke a učiteľské aktivity, nakúpili sme učebné pomôcky, všetko v prospech našich žiakov. Chceme vysloviť úprimné poďakovanie, i v mene našich žiakov, doterajším sponzorom za nové plastové okná na učebniach, za materiál IKT, interaktívne tabule, knihy, za skultúrnené toalety v našej škole, za príspevok na zahraničné výmeny našich žiakov, za odmeny, napr. formou knižných poukážok pre najlepších žiakov.
V minulom školskom sme vybudovali nové chemické laboratórium, kúpili ďalšie interaktívne tabule, podporili telesnú výchovu a šport na škole.

Všetko robíme koordinovane v spolupráci s Radou rodičovského združenia.

Do budúcnosti máme pripravené ďalšie projekty, napríklad:

„Pošli ďalej“
Projekt zameraný na oslovenie absolventov, prípadne iných priateľov Gymnázia, Bilíkova 24. Oslovení bývalí žiaci pôsobiaci v oblasti vedy, techniky, medicíny, ekonómie, psychológie, politológie, podnikania atď. odovzdajú svoje skúsenosti súčasným žiakom školy formou prednášok, exkurzií, písomných materiálov, či iným spôsobom.
„Štipendijný fond“
Projekt na zabezpečenie štipendií pre vybraných žiakov a učiteľov školy. Napríklad učiteľ biológie, ktorý bude učiť svoj predmet v bilingválnej triede v cudzom jazyku, dostane príspevok na jazykový kurz.
„Revitalizácia okolia školy“
Úprava okolia osadením lavičiek, vysadením kvetov, stromov, kríkov, vymaľovaním múrov…
„Buď svetlo“
Postupná výmena svietidiel v triedach za hygienické, ekonomické, ekologické a výkonné.
„Internet-brána vedomostí do 21.storočia“
Pokrytie priestorov školy internetom a počítačovou technikou.
Podpora pri získavaní prostriedkov na odstraňovanie technických závad: elektroinštalácia, osvetlenie, okná…
Podpora pri získavaní prostriedkov na veľké projekty: zateplenie budovy, výmena okien, nadstavba budovy…
Amfiteáter
Škole chýba vnútorný priestor, do ktorého by sa zmestil väčší počet osôb. Čiastočnou náhradou by mohol byť upravený priestor v exteriéry okolia školy

Web stránka: www.gymbilba.sk
Facebook: Gymnazium, Bilikova 24

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30849926
Obchodné meno: Nadácia LINGUAGYMBIL
Sídlo: 84419 Bratislava, Bilíkova 24
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 20 164,61 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
19 692,58 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
28 753,49 € 25 885,38 € 51 621,16 €