Moje povinnosti prijímateľa

Prehľad základných povinností prijímateľov 2% z dane:

    1. Použiť financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na bankový účet a to na účel, ktorý majú ako predmet činnosti vo svojich Stanovách/Štatútoch/…  a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov (tento účel im notár osvedčil pri registrácii). Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, tak musí do 90 dní financie vrátiť miestne príslušnému správcovi dane a súčasne sa na neho vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu. (príklad: ak v roku 2014 dostal prijímateľ financie z 2%, musí ich použiť do konca roku 2015).
    2. Ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.
    3. Prijímateľ, ktorý v jednom roku dostane z 2% viac ako 3320 €, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu Daňovým riaditeľstvom SR ZVEREJNIŤ presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom Vestníku. Špecifikácia obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane, prípadne výrok audítora, ak to ustanovuje osobitný predpis. (Výrok audítora je povinný, ak prijímateľ prijal v jednom roku viac ako 33000 €). Ak prijímateľ nesplní túto povinnosť, Komora notárov SR nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka počnúc rokom, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti  (Príklad: prijímateľ v roku 2014 dostal viac ako 3320 €, Daňové riaditeľstvo SR zverejnilo Zoznam súm, ktoré prijímatelia dostali, dňa 31.1.2015. Prijímateľ má povinnosť ich použiť do konca roku 2015 a najneskôr do 31.5.2016 ZVEREJNIŤ špecifikáciu použitia 2% v Obchodnom Vestníku).
    4. V prípade, že prijímateľ 2% získa viac ako 33000 €, má povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní.

Chcete mať istotu, že na nič nezabudnete?


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:

Aktualizované: 15.09.2015