Postup pre nadácie


Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2016 do 15.decembra 2016.

Nadácia musela vzniknúť v roku 2016 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018 (teda nadácie, ktoré vznikli v roku 2017 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Správca nadácie, alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

1. Originál + obyčajnú kópiu Nadačnej listiny

2. Originál + obyčajnú kópiu Potvrdenia o pridelení IČO

3. Rozhodnutie o registrácii (z Ministerstva vnútra SR)

4. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že nadácia nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak nadácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

5. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že nadácia nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci nadácie poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak nadácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

6. potvrdenie banky o vedení účtu nadácie, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2017 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

7. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!! Toto Potvrdenie môžete získať na Ministerstve vnútra SR (registrový orgán pre nadácie)

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2018.

POZOR: Po 15.12.2017 sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia!!! Poriadne si viackrát skontrolujte, či sú všetky Vaše údaje správne a bezchybne zapísané – po 15.12.2017 už ich nebudete môcť upravovať a napr. ak budete mať chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak v roku 2018 Vám NEBUDÚ prevedené žiadne financie!!!

Organizácia sa v roku 2018 môže uchádzať o podiel zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Nadácia sa registruje len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podielu zaplatenej dane.

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE ! bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizované: 17.09.2017