Zverejnenie v Obchodnom Vestníku

Všeobecný postup na zverejnenie použitia 2% v Obchodnom Vestníku:

Prijímateľ, ktorý v roku 2018 dostal na svoj účet z 2% podielu zaplatenej dane viac ako 3 320 € (pri vyplňovaní formulára sa vyplnia roky: …… fyzických osôb a právnických osôb za rok …2017… (ide o zdaňovacie obdobie)… ním prijatého v roku …2018…), musí použiť tieto finančné prostriedky do konca roka 2019 a do 31. 5. 2020 musí už ZVEREJNIŤ (nie iba ZASLAŤ na zverejnenie!!!) špecifikáciu použitia tohto podielu v OBCHODNOM VESTNÍKU.

UPOZORNENIE:

Na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku“), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011, sa údaje na zverejnenie do Obchodného vestníka doručujú iba elektronicky prostredníctvom elektronických formulárov zverejnených na elektronickom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/Registracia.aspx  ,kde sa musíte najskôr zaregistrovať.

Všeobecné podmienky zverejnenia údajov:

Registrácia novej organizácie:

Pri registrácii je dôležité uviesť správnu e-mailovú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný link, na ktorý je potrebné kliknúť do 30 dní od jeho doručenia. Rovnako Vám na zadanú e-mailovú adresu budú doručované oznamy, v ktorom čísle Obchodného vestníka bolo Vaše podanie zverejnené a oznamy o platobných podmienkach.

Po registrácii Vám vydavateľ (t.j. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pridelí registračné číslo, ktoré Vám doručí do vlastných rúk. Registračné číslo si môžete prísť aj osobne prevziať do Redakcie Obchodného vestníka, Nám. slobody 12, Bratislava. Po doručení registračného čísla sa prihlásite na elektronickom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii, v „Moje konto“ vyberiete „Aktivácia služieb“, kde si do okna „Aktivačný kód“ zadáte pridelené registračné číslo a potvrdíte tlačidlom „Aktivuj“.

Týmto úkonom máte oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“. Návod k portálu Obchodného vestníka nájdete tu.

Pri podávaní ďalších žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa prihlasujete do systému pod Vaším prihlasovacím menom a heslom (už nezadávate pridelené registračné číslo t.j. aktivačný kód).

Vytvorenie podania:

V časti Obchodný vestník si zvolíte možnosť Nové podanie, následne si zvolíte typ podania – rozbalíte si kapitolu Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov, v ktorej sa nachádza formulár na zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb.

Názov prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb musí byť totožný s názvom, pod ktorým je prijímateľ zaregistrovaný notárom!!!

Subjekty, ktoré majú Štatistickým úradom SR pridelený SID, tento musia uvádzať v podaní, ako povinný údaj!!!

Účel – uveďte účel/účely podľa §50 ods (5) Zákona o dani z príjmov, ktoré ste realizovali.
Spôsob – akým spôsobom ste napĺňali uvedený účel (kúpa pomôcok, prenájom štadióna, vymaľovanie triedy,…).

POZOR, od roku 2016 nastáva pri zverejňovaní špecifikácie zmena a je potrebné rozčleniť, koľko financií ste použili na samotný účel a koľko na chod organizácie (admin náklady) – aktuálne k tomu nie je metodika, pripravujeme ju.

Po vypísaní podania sa toto vytvorené podanie uloží a zobrazí v zozname Prehľad podaných formulárov (Žiadosti na zverejnenie v Obchodnom vestníku) v stave PRIPRAVENÁ NA ODOSLANIE. Podanie môžete upraviť alebo si ho prezrieť vo formáte PDF. Podanie bolo vytvorené, ale ešte nebolo odoslané na zverejnenie do Obchodného vestníka!!!

Aby bola Vaša žiadosť zverejnená, je potrebné ju označiť “fajkou“ na začiatku riadku, a nižšie zakliknúť „podať na zverejnenie do obchodného vestníka“ a následne kliknúť „Vykonať akciu“. Stav žiadosti sa zmení na „ODOSLANÁ NA ZVEREJNENIE – NEZAPLATENÁ“.

Vo vlastnom záujme si skontrolujte či ste správne zadali údaje uvedené  v Platobnom príkaze, či platba korektne prebehla a Vaše  podanie bolo ZVEREJNENÉ!

Zaplatenie správneho poplatku:

Po odoslaní žiadosti na zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb Vám e-mailom budú doručené údaje k platbe – číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol (platobný príkaz). Upozorňujeme, že variabilný symbol je špeciálny symbol určený pre každé podanie osobitne a je potrebné ho zadať tak ako ostatné údaje platby správne.

Ak nezašlete žiadosť v podobe podľa § 4 zákona o Obchodnom vestníku alebo nesplníte poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, alebo nesplníte inú podmienku zverejnenia údajov podľa zákona o Obchodnom vestníku, na podanú žiadosť vydavateľ neprihliadne.

Za zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb je určený správny poplatok 3,50 € a platí sa prevodom z účtu v banke, internet bankingom alebo poštovým poukazom na účet vydavateľa.

Redakcia Obchodného vestníka zverejní špecifikáciu použitia podielu do 5 pracovných dní odo dňa, keď jej príde informácia o zaplatení správneho poplatku, tzn. o pripísaní sumy správneho poplatku na účet vydavateľa.

Ak Redakcia Obchodného vestníka nedostane informáciu o zaplatení správneho poplatku 5 pracovných dní pred 31. májom 2020, špecifikácia použitia prijatého podielu nebude môcť byť zverejnená v Obchodnom vestníku do 31. mája 2020 vrátane.

Upozorňujeme, že všetky údaje súvisiace so zverejnením v Obchodnom vestníku sa spracúvajú elektronicky a Redakcia Obchodného vestníka do podaní nezasahuje! Za obsahovú a jazykovú správnosť podania zodpovedá povinná osoba!

Oprava chyby:
Musíte si na úvodnej stránke portálu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v časti Obchodný vestník zvoliť možnosť „Nové podanie“ a vybrať si kapitolu „Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku“. Následne vyplníte formulár, v ktorom uvediete:

-základné údaje o fyzickej osobe/právnickej osobe,

-číslo a dátum zverejnenia Obchodného vestníka, v ktorom bola zverejnená informácia, ktorej sa týka oprava,

-zvolíte si, kapitolu podania „Špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb“,

-vpíšete do textového pola správne znenie údajov:  (napr. v OV č…. zo dňa…..sme nesprávne uviedli údaje o dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok …..prijaté v roku….Správne malo byť: daň za rok….. prijaté v roku…….).

Po odoslaní žiadosti na zverejnenie opravy zverejnených údajov v Obchodnom vestníku Vám e-mailom budú doručené údaje k platbe správneho poplatku za zverejnenie opravy. Správny poplatok za opravu zverejnených údajov v Obchodnom vestníku je vo výške 3,50 €.

Bližšie informácie Vám poskytne Redakcia Obchodného vestníka na tel. č.: 02/57 10 10 01 , 02/57 10 10 38

Chcete mať istotu, že všetko stihnete?


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: