Zoznam prijímateľov 2%

Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.

Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. – celoživotné a umelecké vzdelávanie hercov a Podporované bývanie DOM, n.o. tvoria celok s Divadlom z Pasáže a sú navzájom prepojené. Ich individuálna existencia nie je opodstatnená.

Tento rok sme sa rozhodli finančným príspevkom z  Vašich 2% dane podporiť Denné centrum.

Denné centrum Divadla z Pasáže je neziskovou organizáciou – neverejným poskytovateľom sociálnej služby, je zariadením dennej starostlivosti, zamerané hlavne na komplexné vzdelávanie v oblasti prípravy na samostatný život a moderné vzdelávanie ľudí so zdravotným postihnutím. V súčasnosti sa v Dennom centre Divadla z Pasáže, n.o. vzdeláva a pripravuje na samostatný život 15 ľudí s postihnutím, ktorí sú zároveň aj hercami Divadla z Pasáže. Centrum poskytuje ľuďom s postihnutím adekvátne vzdelanie vo všeobecnej oblasti, či chýbajúce informácie o živote. Praktizuje celoživotné vzdelávanie pre dospelých ľudí s postihnutím moderným spôsobom, ktorý ide súbežne s reálnym životom. Centrum spolupracuje s rodinami, ktorým sú podľa záujmu poskytované individuálne aj skupinové konzultácie a poradenstvo. Široká verejnosť je ďalšou dôležitou skupinou pre spoluprácu a šírenie osvety. Podstatou je zvýšiť schopnosť verejnosti akceptovať ľudí s postihnutím ako osoby schopné vzdelávať sa, pracovať, tvoriť, žiť ako ostatní ľudia – bez neopodstatnených predsudkov a zaužívaných zvyklostí.

Web: http://www.divadlozpasaze.sk/denne-centrum/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45023441
Obchodné meno: Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.
Sídlo: 97400 Banská Bystrica, Lazovná 21
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 611,75 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
400,93 € 747,71 €