Postup pre neinvestičné fondy

 

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2020 do 15.decembra 2020.

Neinvestičný fond musel vzniknúť v roku 2019 a skôr, aby sa mohol v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 (teda neinvestičné fondy, ktoré vznikli v roku 2020 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

0. Overte si podľa Vášho IČO (prvá kolónka), či údaje o Vašej organizácii sú úplné a aktuálne (klik na Pokračovať bez prihlásenia)https://rpo.statistics.sk/rpo/#search  

Správca neinvestičného fondu, alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

1. Originál + obyčajnú kópiu Štatútu n.f.

2. Originál + obyčajnú kópiu Potvrdenia o pridelení IČO

3. Rozhodnutie o registrácii (od príslušného Obvodného úradu)

4. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že neinvestičný fond nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti. Ak neinvestičný fond nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedený v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

5. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že neinvestičný fond nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci neinvestičného fondu poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení v jednej a niektorí zamestnanci v inej zdravotnej poisťovni, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak neinvestičný fond nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

6. potvrdenie banky o vedení účtu neinvestičného fondu, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2020 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

7. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!!  (získate od príslušného Obvodného úradu)

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2021.

POZOR: Po 15.12.2020 sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia!!! Poriadne si viackrát skontrolujte, či sú všetky Vaše údaje správne a bezchybne zapísané – po 15.12.2020 už ich nebudete môcť upravovať a napr. ak budete mať chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak v roku 2021 Vám NEBUDÚ prevedené žiadne financie!!!

Organizácia sa v roku 2021 môže uchádzať o podiel zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. Neinvestičný fond sa registruje len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podielu zaplatenej dane.

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE ! bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizované: 09.11.2020