Zoznam prijímateľov 2%

Liga za duševné zdravie SR

Liga za duševné zdravie SR je celonárodnou platformou, ktorá si kladie za cieľ znížiť stigmu duševných porúch v spoločnosti a prispieť k odstráneniu diskriminácie duševne chorých. Nemalé úsilie orientuje na podporu ľudí s duševným ochorením – k sociálnemu začleneniu a rozvoju podporných služieb. V Slovenskej republike je dlhodobo problém so sieťou podporných služieb, je neúplná a fragmentovaná. Popri zdravotníckej starostlivosti tak ľudia s duševnou poruchou v mnohých regiónoch nemajú šancu využívať služby, ktoré by im pomohli k návratu do bežného života, k práci, záujmom, rodinám. Rozvoj služieb je na regionálnej úrovni do značnej miery ovplyvnený schopnosťou užívateľov a ich príbuzných aktívne ho presadzovať. Liga za duševné zdravie SR sa prostredníctvom svojich aktivít (napr. celoslovenská informačná kampaň Dni duševného zdravia – Dni Nezábudiek, vzdelávanie lídrov pacientskych a príbuzenských združení) aktivizovať, vzdelávať, motivovať relevantné cieľové skupiny k aktívnemu presadzovaniu svojich záujmov, ktoré by v dlhodobom horizonte prispeli k zlepšeniu siete služieb na Slovensku.

Liga za duševné zdravie uskutočňuje svoje poslanie najmä: kvalifikovaným informovaním verejnosti v oblasti duševného zdravia pomáhať pacientom k rýchlej a úspešnej liečbe, ktorá šetrí nielen ľudské utrpenie ale aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, pomocou pri organizovaní preventívnych akcií, poskytovaním všestrannej pomoci ľuďom s duševnými poruchami a ich príbuzným, osvetovým pôsobením na utváranie porozumenia pre poslanie psychológie a psychiatrie v oblasti duševného zdravia, na odstránenie diskriminácie ľudí s duševnými poruchami, na zábranenie ich vylúčenia zo spoločnosti a vytváranie optimálnych podmienok pre ich sociálnu inklúziu, pôsobením na zdravý spôsob života verejnosti a zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia.

web: www.dusevnezdravie.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30786525
Obchodné meno: Liga za duševné zdravie SR
Sídlo: 85101 Bratislava, Ševčenkova 21
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 26 216,13 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
5 979,89 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
46 593,81 € 31 957,79 € 75 162,75 €