Zaslanie Zoznamu poukazovateľov 2%


Požiadali sme Finančnú správu o zaujatie stanoviska, kedy a akou formou budú zasielané zoznamy tých, ktorí poukázali svoje „2% z dane“ a súhlasili so zaslaním svojich údajov – prinášame odpoveď od FS:

„Podľa znenia § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n.p. (ďalej len „ZDP“) účinného od 1.1.2016 po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba. To znamená, že správca dane oznámi prijímateľom len tých poskytovateľov, od ktorých boli podiely zaplatenej dane skutočne prevedené vybraným prijímateľom.

Vzhľadom k tomu, že ZDP nestanovuje finančnej správe záväznú lehotu na zaslanie predmetného oznámenia prijímateľovi, tieto oznámenia budú zasielané po skončení roka. Oznámenia bude prijímateľom zasielať miestne príslušný správca dane prijímateľovi za všetkých poskytovateľov na celom Slovensku v jednom oznámení. Je to z toho dôvodu, že daňovníci môžu mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania o tri ale aj o šesť mesiacov, a priebežné zasielanie týchto zoznamov by znamenalo vzhľadom k naozaj veľkému počtu prijímateľov mimoriadnu administratívnu a časovú záťaž pre finančnú správu. Prvýkrát sa toto oznámenie bude zasielať v januári 2017.“

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: