Registrácia do Zoznamu prijímateľov

Registráciu do Zoznamu prijímateľov je potrebné vykonávať každoročne u ktoréhokoľvek notára.

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 prebieha od 1.septembra 2020 do 15.decembra 2020.

Pozrite si konkrétne postupy pre vybrané právne formy:

Všeobecný postup:

POZOR: Po 15.12.2020 sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia!!! Poriadne si viackrát skontrolujte, či sú všetky Vaše údaje správne a bezchybne zapísané – po 15.12.2019 už ich nebudete môcť upravovať a napr. ak budete mať chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak v roku 2021 Vám NEBUDÚ prevedené žiadne financie!!!

Organizácia musela vzniknúť v roku 2019 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2021 (teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2020 ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

0. Overte si podľa Vášho IČO (prvá kolónka), či údaje o Vašej organizácii sú úplné a aktuálne (klik na Pokračovať bez prihlásenia)https://rpo.statistics.sk/rpo/#search  

Štatutárny zástupca MNO alebo ním splnomocnená osoba pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

1. rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou, vrátane potvrdenia o pridelení IČO

2. Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie

3. potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná MNO nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti

4. potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že MNO nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci MNO poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak MNO nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

5. potvrdenie banky o vedení účtu danej MNO (nie staršie ako 30 dní), na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v roku 2018 získali z 2% viac ako 33000 €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%. V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

6. POZOR! Notár od Vás môže požadovať preukázanie aktuálnej existencie organizácie!!!

Žiadne potvrdenie od daňového úradu nepotrebujete.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi bez zbytočného odkladu oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie Centrálny register prijímateľov podielu zo zaplatenej dane. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15. januára 2021.

Ak mimovládna organizácia nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.

Organizácia sa v roku 2021 môže uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických osôb aj od právnických osôb. MNO sa registrujú len raz (do jedného Zoznamu prijímateľov na daný rok), bez ohľadu na to, ktoré osoby budú oslovovať pre získanie podiel zo zaplatenej dane.

REGISTRÁCIU JE POTREBNÉ OPAKOVAŤ KAŽDOROČNE !
bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov.

Chcete mať istotu, že všetko stihnete?


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizácia: 09.11.2020